• Home
  • Europese Privacy Verordening

Europese Privacy Verordening

Go4Jobs hecht belang aan uw privacy.

Door gebruik te maken van de Go4Jobs website geeft u als Gebruiker, bewust of onbewust persoonsgegevens vrij. Alle gegevens die Go4Jobs toelaat om u als natuurlijke persoon  of onderneming te identificeren zijn persoonsgegevens. 

De wetgever heeft het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens aan strenge voorwaarden verbonden waarbij de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de Privacywet en de Europese Privacy Verordening van 27 april 2016 vermeld moeten worden.

Go4Jobs gaat ervan uit dat u, als Gebruiker:

Ons Privacybeleid kan in de toekomst nog aanpassingen of wijzigingen ondergaan. Het is dan ook uw taak als Gebruiker om op regelmatige basis ons Privacybeleid door te nemen. Elke aanpassing of update zal duidelijk gecommuniceerd worden. De Go4Jobs website zal altijd de meest actuele versie van de Privacybeleid publiceren.


1.    De verantwoordelijke voor de verwerking


In de Privacywet wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en de partijen die zich bezighouden met de feitelijke verwerking. Dit duidelijk onderscheid moet gemaakt worden om eventuele onduidelijkheden te vermijden. 


1.1 Verantwoordelijke voor de verwerking
​​​​​​​

De Data Controller, is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke verwerker bij Go4Jobs:
Go4Jobs Holding nv met maatschappelijke zetel, Bourlastraat 3, 2000 Antwerpen, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0500.492.482.

1.2    Feitelijke verwerker

De Feitelijke verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, in opdracht van de Data Controller, Go4Jobs Holding nv, persoonsgegevens verwerkt. De Feitelijke verwerker is verantwoordelijk voor een goede technische werking en datatransmissie bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de Go4Jobs website. De personen die onder rechtstreeks gezag van de Data Controller gemachtigd zijn om gegevens te verwerken, vallen hier niet onder. 

De Data Controller moet bij de selectie van de Feitelijke verwerker uitermate zorgvuldig tewerk gaan en voldoende waarborg bieden bij organisatorische en technische beveiliging van data. Deze verplichtingen worden genoemd in artikel 16, de eerste paragraaf van de Privacywet. De Data Controller is niet aansprakelijk in geval van verlies, corruptie, diefstal van identiteit of gegevens, besmettingen door virussen of andere aanvallen op IT-systemen of cloud-toepassingen die veroorzaakt werden door de Feitelijke verwerker. 

De Feitelijke verwerker beslist zelf over de meest geschikte toepassing om de gegevens technisch te verwerken op basis van eigen professionele expertise. 


2. Toepassingen persoonsgegevens


Go4Jobs is een Vlaams uitzend- en selectiebureau van ondernemers voor ondernemers. Persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van sollicitaties, jobaanbiedingen, rekruteren van zelfstandige uitzendondernemers in het franchisemodel. Kandidaten kunnen via de Go4Jobs website vacatures vinden, hun cv opladen en solliciteren voor het invullen van:

Sommige van de verzamelde gegevens zijn per definitie Persoonsgegevens en worden op vraag van de Go4Jobs klanten door de kandidaat-uitzendkrachten verstrekt. Bij de verwerking moet de toestemming of andere rechtsgrond zoals vereist door de Privacywet vooraf gegeven worden. De verkregen informatie is enkel en alleen zichtbaar voor de betrokken Go4Jobs klant. Indien de kandidaat-uitzendkracht hierna Betrokkene genoemd, niet akkoord gaat met deze vorm van verwerking verwijzen wij graag door naar “punt 3 – Uw rechten” van het Go4Jobs Privacybeleid. 

Wij verzamelen de persoonsgegevens van de Betrokkene om hen een veilige, optimale en persoonlijke gebruikservaring aan te bieden. Het is logisch dat er na intensief gebruik van de Betrokkene, een grotere verzameling van persoonsgegevens ontstaat. 

Deze vorm van gegevensverwerking is dus essentieel voor de goede werking van de website. De verwerking gebeurt slechts voor volgende interne doeleinden:

Door gebruik te maken van de website, verklaart de Betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door Go4Jobs. De verwerking van deze persoonsgegevens is bovendien noodzakelijk voor de uitvoering van een mogelijke overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de Betrokkene zijn genomen.


2.1     Demografische & technische gegevens


Go4Jobs verzamelt alle gegevens die nodig zijn voor de gepersonaliseerde dienstverlening in een beveiligde database. Dit kunnen gegevens zijn zoals naam, geslacht, leeftijd, zoektermen, informatie omtrent sollicitaties, berichten, bedrijfsinformatie net als enkele essentiële contactgegevens zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer. De Betrokkene beslist daarbij zelf over de mate van informatie die hij vrijgeeft via deze website. 


Go4Jobs verzamelt in geen geval gevoelige persoonsgegevens van de Betrokkene, zoals gegevens over  ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke. Nogmaals willen wij erop wijzen dat deze gegevensverwerking essentieel is voor de werking van de website en natuurlijk ook voor een aangename gebruikservaring. 

Go4Jobs kan deze persoonsgegevens eveneens gebruiken voor de verspreiding van commerciële berichten met betrekking tot onze eigen diensten of in opdracht van derde partijen. Wij willen uitdrukkelijk benadrukken dat in het laatste geval derde partijen nooit toegang zullen krijgen tot uw persoonsgegevens. 


2.2    IP-adressen en cookies


Verder verzamelt en verwerkt Go4Jobs persoonsgegevens in Google Analytics om de Gebruiker de goede technische werking van de Go4Jobs website te garanderen en de surfervaring te optimaliseren:

2.3    Delen met derden


De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Go4Jobs. We kunnen u dan ook garanderen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen. 

Van dit basisprincipe kan in uitzonderlijke omstandigheden toch afgeweken worden wanneer:

De vertrouwelijke verwerking van de persoonsgegevens van de Betrokkene in geval van een overname of verkoop van Go4Jobs is eveneens gegarandeerd. Wij zullen in dit geval alle nodige informatie aan de Betrokkene verschaffen.

Go4Jobs garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of –opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese Privacy Verordening. 

Deze overdracht zal slechts plaatsvinden op basis van één van de gronden, zoals vermeld in punt 2: “Toepassingen persoonsgegevens”.


3. Uw rechten


3.1    Veiligheid en vertrouwelijkheid


De Betrokkene kan er van uitgaan dat Go4Jobs persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. De gegevens zullen met andere woorden enkel voor bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden. Go4Jobs garandeert de Betrokkene dat de gegevensverwerking steeds toereikend, functioneel en niet onnodig is.

De persoonsgegevens zullen nooit langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard. Uw gegevens zullen worden gearchiveerd, zolang uw account actief is, of zolang uw persoonlijke data noodzakelijk zijn om u een bepaalde dienst te kunnen aanbieden. Daarnaast garandeert Go4Jobs de Betrokkene, door middel van het treffen van voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, een veilige verwerking van uw persoonsgegevens. 

Deze beveiligingsmaatregelen zijn in verhouding tot de aard van de persoonsgegevens en de eventuele risico’s.  De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. 

Dat betekent niet dat er geen risico’s meer bestaan. Indien Go4Jobs een inbreuk op de IT-systemen ontdekt, zal Go4Jobs onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken. 


3.2    Recht op verzet


De Betrokkene kan steeds toepassing maken van het recht op verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit is mogelijk op voorwaarde dat er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. Ook de uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet.

Indien de persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing, kan de Betrokkene zich ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. 


De Betrokkene is eveneens gerechtigd om ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering de verwijdering van of het verbod op het gebruik van desbetreffende persoonsgegevens te bekomen indien deze - gelet op het doel van de verwerking -  onvolledig of niet ter zake dienend zijn of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard. 

De Betrokkene oefent zijn recht op verzet uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Go4Jobs. Dit kan per post of per e-mail via gdpr@go4jobs.be. Go4Jobs verbindt er zich toe een gevolg te geven aan uw verzoek binnen de vijftien dagen. De Betrokkene die zijn identiteit kan bewijzen beschikt over het recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht op toegang is ook van toepassing op de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens, de categorieën gegevens waarop deze verwerking betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.


3.3    Recht op verbetering


Go4Jobs engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Bijgevolg kunnen incorrecte of onvolledige persoonsgegevens verbeterd of verwijderd worden. Indien dit niet voldoende blijkt, kan u een schriftelijk verzoek aan Go4Jobs richten per e-mail gdpr@go4jobs.be.

Go4Jobs verbindt er zich toe binnen vijftien werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven door de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de verwijdering voornamelijk betrekking heeft op de zichtbaarheid. De kans bestaat immers dat de verwijderde persoonsgegevens nog gedurende een bepaalde periode bewaard worden. 


3.4    Recht om vergeten te worden


Go4Jobs verbindt er zich toe onverwijld de gegevens van iedere gebruiker te verwijderen om één van de onderstaande redenen:

3.5    Recht van vrije gegevensoverdracht


Als Gebruiker hebt u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, leesbare vorm te verkrijgen. U kan eisen dat uw persoonsgegevens, rechtstreeks van de ene Data Controller naar de andere Data Controller worden doorgezonden.

Dit recht geldt niet wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.


4. Contactgegevens 


Heeft u nog vragen? Dan kan u richten tot onze Data Protection Officer via gdpr@go4jobs.be


Go4Jobs International Talent values your privacy. For detailed information about the subject matter of data protection, please consult our Data Protection Declaration